Το engi.gr αποτελεί ένα δωρεάν εξειδικευμένο εργαλείο για τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο. Λειτουργεί με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων, χωρίς να προορίζεται ως ένας άλλος χώρος συζήτησης και έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.

Μέσω του engi.gr παρέχεται η δυνατότητα:

  1. σε όλους να βρούνε σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πλήθος ερωτήσεων που απασχολούν τον χώρο
  2. στους Μηχανικούς και τους επαγγελματίες του χώρου να αναδείξουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προωθώντας παράλληλα το γραφείο ή την επιχείρησή τους

Μάθετε περισσότερα

×

Εισφορές για Έγκριση Δόμησης;

2

πόντοι

Το πρώτο στάδιο της Άδειας Δόμησης είναι η Έγκριση Δόμησης.

Ποια είναι τα απαραίτητα σχέδια-έγγραφα-έντυπα-πληρωμές που πρέπει να γίνουν για να εκδοθεί η Έγκριση Δόμησης και να προχωρήσω στην έκδοση της Άδειας Δόμησης;

Έχω μπερδευτεί.

Πρέπει να Έχω:

1. την Αίτηση Έγκρισης Δόμησης (όπου αναγράφονται στοιχεία για την κατασκευή του ακινήτου) πόσες φορές την δίνω μια - δυο;

2. Τοπογραφικό (2φορες;)

3.Διαγραμμα Δόμησης (2φορες;)

4.  το έντυπο των αμοιβών από το σύστημα του ΤΕΕ; (αυτό με το υδατογράφημα)

5. Την πληρωμή μέρους (ή όλης;) της αμοιβής μηχανικού, μέσω ΕΤΕ ( αν όχι μέσω Τράπεζας, τότε πως;) {Δίνω και την απόδειξη ΑΠΥ);

6. Πληρωμή ΦΕΜ; (είναι απαραίτητο σε αυτήν την φάση; μπορώ και στην άδεια Δόμησης μετά;)

7. Πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ;

8. Άλλη πληρωμή; (υπέρ Δήμου, παραβολα;ΙΚΑ)

9. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΤΣΜΕΔΕ);

10. ενημερότητα ΤΕΕ;

11. Κτηματολόγιο ακινήτου

12. Εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες όταν πρέπει.

13. Αιτιολογική έκθεση

14. Ταυτότητες (μηχανικού - ιδιοκτήτη);

άλλο.......;

 

Γενικα ποιες ειναι οι κρατησεις και οι εισφορες που απαιτουνται σε ολη την αδεια να πληρωθουν αναλυτικα;

Αν απαιτηθεί να αλλάξουν διαφορα πχ καποια επιπλεον ξεχασμενη μελετη, τι γίνεται με τις αμοιβές και τις εισφορές (που αλλάζουν κι αυτές...)?? Στο συστημα του ΤΕΕ τα αλλαζω και πως;

Ευχαριστω.
 

πριν από 4 χρόνια, 11 μήνες

gio 126

Σχόλια ερώτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...1

πόντος

ΦΕΚ 251 Β /2012 (άρθρο 1)

α1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων με πλήρη και σαφή προσδιορισμό της αιτουμένης έγκρισης δόμησης (τίτλος έργου). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, και αναγράφει όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος (δηλαδή ΜΙΑ φορά και να έχεις εξουσιοδότηση απο τον αιτούντα) : 

αα) τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αρ.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ταχυδρομική διεύθυνση και λοιπά στοιχεία), και στοιχεία του τυχόν εξουσιοδοτημένου προσώπου,

ββ) αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου, 

γγ) τίτλους κτήσεως και μεταγραφή αυτών για κάθε ακίνητο, δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου,

δδ) πίνακα υποβαλλομένων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών. (Δεν τον ζητάνε όλες οι ΥΔΟΜ αλλά στο Μαρούσι π.χ μου τον ζήτησαν)

α2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα Μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. (περιλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης)

α3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τυχόν εγκρίσεων όπως προβλέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής. (περιλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης)

α4. Φύλλο ελέγχου, με το όνομα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της άδειας δόμησης, όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα στοιχεία διεύθυνσης του έργου και τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και εγκρισεων στην Υπηρεσία Δόμησης.  (περιλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης)


Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, α3, α4 πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος με πρώτη σελίδα την αίτηση και τελευταία το φύλλο ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα.

β. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα. Το τοπογραφικό διάγραμμα, επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών, περιλαμβάνει ( εις ΔΙΠΛΟΥΝ) :
1. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,
2. περίγραμμα του προς οικοδόμηση έργου μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,
3. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση
4. υψομετρική αποτύπωση
Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.

γ. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα. Το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500, αναλόγως του μεγέθους του κτίσματος ή του οικοπέδου και περιλαμβάνει:

1. το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του.
2. τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις, τις προεξοχές,
τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.
3. τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, οι προεξοχές και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, κ.λπ. του κτιρίου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
4. τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
5. την τομή (σχηματική) για τον έλεγχο του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
6. ενδεικτικές (σχηματικές) όψεις.
7. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.
8. ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής με γραμμικό ή ελέυθερο σχεδιασμό. Σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.

δ. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.

ε. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών, σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως έγκριση του αρμόδιου Σ.Α., έγκριση του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, έγκριση της ΔΕΗ για υποσταθμό, όπου αυτές απαιτούνται.
στ. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, και πρόσθετα, για τους προσφυγικούς οικισμούς, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου
ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.

ζ. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

η. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

θ. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Εγκρισης Δόμησης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σύμφωνα με το υπόδειγμα. (ΑΥΤΟ έχετο μαζί σου ΜΙΑ φορά, γιατί μπορεί κάτι να αλλάξει και την ημέρα που θα την πάρεις την έγκριση βγάζεις τότε τα αντίγραφα

ι. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Την τεχνική αιτιολογική έκθεση (παρότι το ΦΕΚ την έχει ξεχάσει και δεν την αναφέρει)

[Σίγουρα Αμοιβή που να αντιστοιχεί στις μελέτες που υποβάλονται, άρα σίγουρα για το Τοπογραφικό και για την μελέτη Αρχιτεκτονικών (όχι άλλες γιατί μπορεί να αλλάξουν όπως είπες). Βάλε και το ΦΕΜ της αμοιβής που πήρες και το υπόλοιπο ΦΕΜ όταν θα πάρεις και την υπόλοιπη αμοιβή δλδ στο τέλος της άδειας δόμησης. (Τσμέδε όχι)]  

Απλά να έχει μπεί το έργο στο ΤΕΕ όχι ολοκληρωμένο.

Ενημερότητες όχι ακόμα.

Άλλες εισφορές (ΙΚΑ κτλ) όχι ακόμα.

2.2 Κατά την υποβολή της αίτησης στο πρωτόκολλο ελέγχεται η πληρότητα των ως άνω απαιτούμενων δικαιολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται μόνο εφόσον υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

καλή επιτυχία

πριν από 4 χρόνια, 9 μήνες

Vag 236

Σχόλια απάντησης

Δεν υπάρχουν σχόλια...


Συνδέσου για να απαντήσεις

Νέος χρήστης; Γίνε μέλος